Haqqımda

İsmayilov Azər Cəbi̇ oğlu 04.10.1982 ci̇ i̇ldə Naxçıvan şəhəri̇ndə anadan olmuşdur. 1999-cu i̇ldə Naxçıvan şəhər İslam Səfərli̇ adına 1 saylı orta məktəbi̇ bi̇ti̇ri̇b, həmən i̇l Azərbaycan Ti̇bb Uni̇versi̇teti̇ni̇n Müali̇cə Profi̇lakti̇ka fakultəsi̇nə daxi̇l olub. 2005-ci̇ i̇ldə Azərbaycan Ti̇bb Uni̇versi̇teti̇ndən məzun olmuşdur. 2005 – 2006-cı i̇llərdə hərbi̇ xi̇dmətdə olmuşdur. 2006 – 2010-cu i̇llərdə Naxçıvan Dövlət Uni̇versi̇teti̇ni̇n Hüquq fakültəsi̇ndə təhsi̇l almışdır. 2010-cu i̇ldə Türki̇yə Cumhuri̇yyəti̇ Ege Uni̇versi̇teti̇ Ti̇bb fakultəsi̇ xəstəxanasının ümumi̇ cərrahi̇yyə kafedrasinda uzmanlıq təhsi̇li̇nə başlamışdır və ‘ renal transplantasyon uygulanan hastalarda endokri̇n sorunlar ve yaşam kali̇tesi̇ ‘ mövzusunda elmi̇ i̇ş müdafi̇ə edərək teori̇ti̇k və prakti̇ki̇ i̇mtahanı uğurla keçərək 2015-ci̇ i̇ldə uzman doktor adına layi̇q görülmüşdür. Bi̇r çox elmi̇ məqaləni̇n müəlli̇fi̇di̇r.

Orta Təhsil
1999-cu ildə Naxçıvan şəhər İslam Səfərli adına 1 saylı orta məktəbi bitirib.

Ali Təhsil
1999-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə Profilaktika fakultəsinə daxil olub. 2005-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinden məzun olmuşdur.

İkinci Ali Təhsil
2006- 2010-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil almışdır.

Uzmanlıq Təhsili
2010-cu ildə Türkiyə Cumhuriyyəti Egey Universiteti tibb fakultəsi xəstəxanasının ümumi cərrahiyyə kafedrasında uzmanlıq təhsilinə başlamışdır və “Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda Endokrin Sorunlar Ve Yaşam Kalitesi” mövzusunda elmi iş müdafiyə edərək teoritik və praktiki imtahanı uğurla keçərək 2015-ci ildə Uzman Doktor adına layiq görülmüşdür.

2005-2006-cı illərdə Hərbi Xidmətdə olmuşdur.

Renal transplantasyon sonrası endokri̇n sorunlar ve yaşam kali̇tesi̇ne etki̇leri

“Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda Endokrin Sorunlar Ve Yaşam Kalitesi” mövzusunda elmi iş müdafiyə edərək teoritik və praktiki imtahanı uğurla keçərək 2015-ci ildə Uzman Doktor adına layiq görülmüşdür.

 1. Türk Cerrahi Derneği
 2. Türk Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 3. European Society For Trauma & Emergency Surgery (Estes)
 4. European Association For Endoscopic Surgery
 5. Türk Endokrin Cerrahisi Derneği
 6. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği
 • 2010 – Son Bahar Sempozyumu –  Türk Kolon Ve Rectum Cerrahi̇si̇ Derneği̇ (Izmir)
 • 2012 – Abdomi̇nal Cerrahi̇de Görüntüleme Uygulamalari Kursu – Türk Cerrahi̇ Derneği̇ (Izmir)
 • 2013 – Tanisal Ve Girşimsel Gastrointestinal Endoskopi Kursu – Ulusal Endoskopik Laparoskopoik Cerrahi Kongresi (Bodrum)
 • 2013 – Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu  Ulusal Endoskopik Laparoskopoik Cerrahi̇ Derneği (Bodrum)
 • 2013 – Laparoskopik Cerrahide Temel Presipler Kursu – Ulusal Endoskopik Laparoskopoik Cerrahi̇ Derneği (Bodrum)
 • 2013 – Meme Radyoloji Kursu – Meme Hastaliklari Derneği (Antalya)
 • 2013 – Meme Cerrahisinde Zoru Kolay Yapma Klavuzu Kursu – Meme Hastaliklari Derneği (Antalya)
 • 2013 – Sinir Monitoriasyonu Kursu – Endokrin Cerrahi̇si̇ Derneği (Antalya)
 • 2013 – Santral Ve Lateral Boyun Disseksiyonu Kursu – Endokrin Cerrahi̇si̇ Derneği (Antalya)
 • 2013 – Total Tiroidektomi Kursu – Endokrin Cerrahi Derneği̇ (Antalya)
 • 2014 – Tanisal Ve Girişimsel Endoskopi Ve Ercp Endosonografi Kursu – Türk Cerrahi Derneği̇i (Antalya)
 • 2014 – Safra Yolu Yaralanmalarinda Güncel Yaklaşimlar Sempozyumu – 9 Eylül Ünivesitesi (İzmi̇r)
 • 2014 – Stapler Eğitimi Ve Kullanimi Kursu – Türk Cerrahi Derneği (Ankara)
 • 2008-2009 – Tömer – Ankara Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara)
 • 2012 – Mide Kanseri Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar – Ege Cerrahi Derneği̇ (Izmir)
 • 2013 – 12. International Euroasian Congress Of Surgery Gastroenterology – Euroasian Society Of Gastroenterology (Baku)
 • 2013 – Approach To Oral And Enteral Nutrition In Adult – Espen (İzmi̇r)
 • 2013 – 11. Heptopankreatonbilier Cerrahi Kongresi – Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği̇ (Antalya)
 • 2013 – Nutritional Support In Cancer – Espen (İzmi̇r)
 • 2014 – Cerrahide Zor Yara Yönetimi Ve Uygulamali Güncel Yaklaşimlar – Türk Cerrahi Derneği̇ (Antalya)
 • 2014 – International Summit For Endocrine Gland Tumor – European School Of Oncology (Turkey)
 • 2014 – Transplantasyon 2014 – Türkiye Organ Nakli̇ Kuruluşlari Koordinasyon Derneği̇ (Bodrum)
 • 2014 – Tiroid Cerrahisinde Nöromonitörizasyon Çaliştayi Kongresi – Ege Üniversitesi (İzmi̇r)
 • 2015 – 12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi – Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği (Antalya)
 • 2015 – 11th E-ahpba Congress – E-ahpba (Manchester)
 • Bitişmə xəstəliyinin əmələ gəlməsində atomok faktorun rolu. C.Ə. İsmayılov A. C. İsmayılov Elmi əsərlər NDU 2015. N3 ( 68).
 • İntubasiyanın asanlaşdirma üsulu. C.Ə. İsmayılov. A.C. İsmayilov Azərbaycan Cərrahiyyə jurnalı № 4. Səh41.
 • Ekstrahepatik safra yollarının yatrogen zədələnmələri 16-21 aprel, Türkiyə, Antaliya 19 UCK 2014. Cebi ismayılov, Azər İsmayılov
 • Ekstrahepatik öd yolları və damarların yatrogen zədələnmələri. C. İsmayılov, A. İsmayılov. Azərbaycan, Cərrahiyyə, 2014, № 3. səh. 36
 • Qarın boşluğunun drenə olunmasının səmərəliliyinin müqayisəli öyrənilməsi Cərrahiyyə jurnalı 2013 dekabr №4 C.İsmayılov, A. ismayılıov NDU.
 • Qarın boşluğunun drenə olunmasının müqayisəli tətbiqi. Cəbi İsmayılov, Azər İsmayılov Nax. NDU. Elmi əsərlər, 2012 N1( 48) səh. 115
 • İntubasiyanın asanlaşdırma üsulu Konqres materialları. Türkiyə, İzmir. 23-28. may 2012. İsmayılov C İsmayılov A.
 • Regionar anesteziya .Elmi əsərlər.NDU. №1 s. 92-96 . 2010 İsmayılov C İsmayılov A
 • Regionar və ümumi ağrısızlaşdırmanın birgə tətbiqi. Elmi əsərlər. NDU. №1(26) s. 194-197. 2009.
 • Tibbi bioetika Şərq qapısı 17. 08. 2010. İsmayılov C İsmayılov A.
 • Tibbi bioetika Şərq qapısı 18. 08. 2010. İsmayılov C ismayılov A.
 • Bir daha tibbi deontologiya haqqında. Şərq qapısı 8. iyun. 2004. İsmayılov C. İsmayılov A.
 • Bir daha tibbi deontologiya haqqında . Şərq qapısı26 iyun 2004. İsmayılov C. İsmayılov A.
 • Sıcak nodülde tiroid kanser riski artıyor mu? Retrospektif bir çalışmanın sonuçları. / Azer İsmayılov, Özer Makay, Tayfun Yoldaş, Varlık Erol, Aylin Oral, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi-2013.
 • Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal Herni Onarımı. / Azer Ismailov, Taylan Özgür Sezer, Tayfun Yoldaş, Özgür Fırat, Adem Güler, Cüneyt Hoşcoşkun, İlhami Solak, Sinan Ersin. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013 – Bodrum.
 • Pankreas Rezeksiyonu Sonrası Pankreatik Fistül Gelişlmi: Tek Merkez Deneyimi / Azer İsmayilov, Ömer Vedat Ünalp, Yiğit Türk, Alper Uğuz, Oktay Tekeşin, Murat Sözbilen, Ahmet Çoker. 12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahisi Kongresi 2015 – Antalya
 • Efficiency of Percutaneous Cholecystostomy in acute cholecystitis patients with high comorbidity score / Omer Vedat UNALP, Azer Ismayilov, Batuhan Demir , Alper Uguz, Taylan Ozgur Sezer, Gurhan Adam, Celal Cinar, Halil Bozkaya, Mustafa Parildar, Ahmet Coker. 10th Congress European – African Hepato Pamcreato Biliary Association 2013 – Belgrade
 • Single Center Experience For Post-Operative Pancreatic Fistula After Pancreatic Resections / Azer Ismayilov, Omer Vedat Unalp, Yigit Turk, Alper Uguz, Oktay Tekesin, Murat Sozbilen, Ahmet Çoker. 11th International Congress Of The E-Ahpba April 21-24, 2015, Manchester, Uk
 • Solid Pseudopapillary Neoplasms Of The Pancreas: Case Series With A Review Of The Literature / Omer Vedat Unalp, A Can Karaca, Azer Ismayilov, Ela Ekmekcigil, Alper Uguz, Oktay Tekesin, Murat Sozbilen, Ahmet Çoker. . 11th International Congress Of The E-Ahpba April 21-24, 2015, Manchester, Uk